•  MINA SIDOR

Eklöf Fastighets ABs Miljömål

Miljömål & Handlingsplan

Miljö - luftutsläpp 
Vi önskar minska miljöpåverkan från transporter och skötsel.

En indirekt miljöpåverkan från företagets verksamhet är utsläpp till luft från skötsel av fastigheterna t ex vid snöröjning, gräsklippning, avfallshantering etc. genom utsläpp från anlitande entreprenörers fordon.
Viktigt är därför att dessa fordon uppfyller senaste teknik vad gäller avgasrening samt om möjligt drivs av förnyelsebart bränsle. 

Företagets långsiktigt mål är att, när det är möjligt, helt övergå till entreprenörer som använder fordon som drivs med förnyelsebart bränsle.

Framtagande av policy avseende inköp av entreprenörstjänster med fokus på luftutsläpp från fordon/arbetsmaskiner.Till grund för policyn ska bl a hänsyn tas till  olika bränslen ur miljö-, drifts- och ekonomisk synvinkel samt  tillgänglighet. Förslag på policy redovisas för ledningen under kvartal 2 2017. Därefter uppdateras policyn årligen då bl a ny teknik, bränsle etc. gås igenom. 

 

Miljö- energianvändning
Vi önskar minska miljöpåverkan från energianvändning. 

Energianvändningen är den största enskilda miljöpåverkande faktorn för företaget. Eklöfs använder numera endast grön el (el från förnyelsebara energikällor) och arbetar även  systematiskt med energifrågor i samtliga fastigheter men har mål att ytterligare arbeta för minskning och effektivisering av energianvändningen.

Företagets långsiktiga mål är att minska energiförbrukningen med 20% fram till 2020.                                 Följande delmål gäller med utgångsår 2016. 2017 ska energiförbrukningen minskat med 5%,
2018 med 10%, 2019 med 15% och 2020 med 20%. 

Hur ska vi lyckas? 
Fortsätta med företagets energiuppföljning samt energieffektivisering. Avrapportering av delmålsuppfyllandet samt kommande åtgärder sker till ledningen efter varje verksamhetsår. Däremellan sker lägesrapporter.

 

Miljö-Avfall 
Vi önskar minska avfallsmängden och öka återvinning av avfall 

Det genereras stora mängder avfall inom verksamheten vilket är en betydande miljöaspekt för företaget. En betydande del för att minska klimatpåverkan generarat av avfall fås genom fastighetsnära källsortering av avfall. Eklöfs införde fastighetsnära insamling under 2015.

Företagets långsiktiga mål är att öka mängden källsorterat material samt att källsortera ytterligare fraktioner när det är miljömässigt samt ekonomiskt motiverat. 
Hur ska vi lyckas? 
Framtagande av nyckeltal för företagets fastighetsnära källsortering. Förslag på nyckeltal redovisas ledningen under kvartal 1 2017. Därefter jämförs resultaten årligen. 

 

Miljö-miljökompetens
Vi strävar efter en hög miljökompetens bland alla medarbetare. 
Alla medarbetare i företaget ska vara väl medvetna om nyheter och ändringar i miljölagstiftningen.
Målet är en årlig miljöutbildning av samtlig personal.
Samtlig personal sammankallas till miljöutbildning.

hur ska vi lyckas? 
Årlig utbildning av samtlig personal i miljöfrågor. Tyngdpunkten ska ligga på konkreta verksamhetsanpassade miljöfrågor.